Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Suvikaava, Sturenkatu 38 LH 40-41, 00550 Helsinki.

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Suvi Virtanen, suvi@suvikaava.fi, 045-6306581.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen tarkoitus henkilötietojen käsittelylle on joko

- suostumus (asiakas antaa yhteystietonsa siksi, että saisi vastauksen kysymykseen tai tarjouspyyntöön tai hän haluaa tehdä tilauksen)

- sopimus (asiakas on tehnyt tilauksen) tai

- rekisterinpitäjän oikeutettu etu (rekisteröity on rekisterinpitäjän asiakas).

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, kysymyksiin ja tarjouspyyntöihin vastaaminen sekä tilausten käsittely (laskutus ja tilausten lähettäminen). Tietoja ei käytetä suoramarkkinointiin.

Kuvaus rekisteröityjen ryhmistä ja henkilötietoryhmistä

Rekisteröityjä ovat Suvikaavan olemassa olevat asiakkaat sekä Suvikaavan palveluista kiinnostuneet henkilöt (potentiaaliset asiakkaat). Henkilötietoryhmiä ovat: henkilön nimi, mahdollinen yritys, yhteystiedot (sähköpostiosoite, osoite, puhelinnumero), tiedot tilatuista palveluista, laskutustiedot sekä muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.

Vastaanottajaryhmät

Tietoja ei luovuteta Suvikaavan ulkopuolelle muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

Henkilötietojen lähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkailta sähköpostitse, puhelimitse, yhteydenottolomakkeen kautta, tekstiviestitse, asiakastapaamisten tai sosiaalisen median kautta tai muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Tietojen luovutukset ja siirto kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle

Tietoja ei luovuteta eikä siirretä kolmansiin maihin eikä kansainvälisille järjestöille.

Tietojen säilytysajat

Tietoja säilytetään vain sen ajan, mikä kysymyksiin tai tarjouspyyntöihin vastaaminen tai tilauksen toimittaminen vaatii. Tämän jälkeen tiedot poistetaan.

Kuvaus teknisistä ja organisatorisista toimista

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Suvikaava huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Rekisteröidyn oikeudet

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää Suvikaavalle kirjallisesti. Rekisterissä olevalla henkilöllä on myös oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Suvikaava voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Suvikaava vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).