Vastuullisuus

Vastuullisuus vaatetusalalla riippuu monesta eri asiasta: kuinka hyvin kukin yritys ja toimija on huomioinut ympäristönäkökulmat sekä sosiaalisen ja taloudellisen vastuunsa. Suvikaava on osa kotimaista ja kansainvälistä vaatetuotannon alihankintaketjua ja siksi kiinnostunut kehittämään myös omaa vastuullisuuttaan.

Taloudellinen vastuu

Taloudellinen näkökulma käsittää liiketoiminnan elinvoimaisuuden. Jos yritys ei ole kannattava ja kilpailukykyinen, sillä ei myöskään ole varoja panostaa vastuullisuuteen. Luomalla liiketoiminnastaan kannattavan yritys laskee perustan kaikelle muulle vastuullisuustyölle.

Sosiaalinen vastuu

Sosiaalisella vastuulla tarkoitetaan niitä vaikutuksia, joita yrityksellä on erilaisille sidosryhmille, kuten sen omalle henkilöstölle, asiakkaille, alihankkijoille sekä tuotantomaiden asukkaille.

Vaatetusalalla sosiaalisella vastuulla on suuri rooli. Ala työllistää paljon ihmisiä eri puolilla maailmaa. Vastuullinen yritys maksaa palkat ja alihankkijoiden laskut ajallaan sekä noudattaa paikallista lainsäädäntöä ja on lisäksi kiinnostunut kehittämään työntekijöidensä ja sidosryhmiensä työ- ja elinoloja. Kuluttajalle varminta on suosia EU-alueella tuotettuja vaatteita, sillä EU:ssa työntekijöiden oikeuksista ja ylipäätään ihmisoikeuksista huolehtiminen on todennäköisempää kuin ns. riskimaissa. Muutamat sertifikaatit, kuten esim. BSCI kertovat, että yritys on kiinnostunut parantamaan tuotantomaiden työolosuhteita. Sertifikaatin piiriin kuuluvat tuotantolaitokset auditoidaan säännöllisesti, jolloin tarkistetaan, että sosiaaliseen vastuuseen kuuluvat asiat on hoidettu asianmukaisesti.

Suvikaava on sitoutunut noudattamaan suomalaista lainsäädäntöä kaikessa toiminnassaan. Materiaalit ja tarvikkeet hankitaan vain luotettavilta, kotimaisilta yrityksiltä. Laite- ja ohjelmistohankinnoissa on joskus turvauduttava ulkomaiseen tuotantoon, sillä Suomessa ei valmisteta kaikkea, mitä kaavoituksessa saattaa tarvita. Pääpaino hankinnoissa on kuitenkin EU-alueella.

Ympäristövastuu

Ympäristövastuu merkitsee sitä, että yritys toimii kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Se noudattaa ympäristölainsäädäntöä, tunnistaa oman toimintansa vaikutukset sekä kehittää vastuullisia menetelmiä yhä tehokkaammiksi. Ympäristövastuuseen kuuluu mm. luonnonvarojen tehokas käyttö, jätteiden määrän vähentäminen, vesien ja maaperän suojelu sekä ilmastonmuutoksen torjunta.

Vaatetusyrityksen ympäristövastuun määrittelemiseksi pitää arvioida sen tuottamien tuotteiden ekologisuutta sekä miettiä käytettyjä materiaaleja, resursseja, kuten vettä, maata ja energiaa sekä jätteenkäsittelyä kokonaisuutena. Tekstiili- ja vaatetuotannossa kuluu valtavasti vettä, kemikaaleja ja energiaa. Vastuullisen vaatetusyrityksen tunnistaa siitä, että ympäristönäkökulma on tunnistettu kaikessa toiminnassa sekä tuotteiden koko elinkaaren ajalta ja työtä ympäristökuormituksen vähentämiseksi tehdään pitkäjänteisesti. Erilaiset yrityksille ja tekstiilituotteille myönnetyt ympäristösertifikaatit auttavat kuluttajaa tekemään hyviä valintoja.

Suvikaava on palveluyritys, joten suurin osa sen ympäristökuormasta syntyy sähkön käytöstä sekä tulostettavasta paperista. Toimitilat sijaitsevat kaupunkialueella ja jätteenkäsittely on hoidettu taloyhtiön vaatimalla tavalla. Jätteen määrä pyritään pitämään mahdollisimman pienenä ja jo syntyneet jätteet kierrätetään jätelajeittain. Energiankulutusta pyritään minimoimaan. Liikkuminen tapahtuu ympäristöystävällisesti jalan, pyörällä tai julkisilla kulkuvälineillä.

Näillä toimilla Suvikaava tekee oman pienen vastuullisuuspanoksensa vaatetusteollisuuden rattaissa. Vaatteiden alihankintaketjut ovat usein pitkiä, eikä kuluttajan ole aina mahdollista selvittää vaatteen koko matkaa pellolta tai tehtaasta loppukäyttäjän kotiin. Tärkeintä on kuitenkin tiedostaa mahdolliset ongelmat ja tehdä tiedostavia valintoja ostaessaan palveluita ja tuotteita. Suosimalla suomalaista vaatetusyrittäjää pidät alan työpaikat Suomessa ja varmistat, että kaikki alihankintaketjun osapuolet saavat riittävän korvauksen työstään. Myös ympäristö kiittää, kun kuljetukset pysyvät pienellä alueella!